Документи

  • РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ КАНДИДАТ-ОСИНОВИТЕЛИТЕ НЕ СА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА
  • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БРАК
  • СОЦИАЛЕН ДОКЛАД
  • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ
  • ПЪЛНОМОЩНО
  • ДЕКЛАРАЦИЯ
  • ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Comments are closed.