Международно осиновяване

Осиновяването е правен акт, чрез който между две лица се създава връзка родител–дете, както по произход. Осиновяването едновременно осигурява родителска грижа и семейна среда за отглеждане на детето и удовлетворява естествения стремеж на човека към майчинство и бащинство.
Международното осиновяване е осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България, което може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване в чужбина, когато са изчерпани възможностите за осиновяването му в страната.
В българското право материята се урежда с Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване, Семейния кодекс и др. подзаконови нормативни актове.

Comments are closed.