Договор за посредничество при международно осиновяване

Договорът за посредничество при международно осиновяване е един от необходимите документи за вписване на кандидат-осиновителите в регистъра на осиновяващите, с обичайно местопребиваване в чужбина. Той урежда взаимоотношенията между българската и чуждестранната акредитирани организации, които посредничат за осиновяването.

Comments are closed.